Dance With The Devil – Daredevil Hotties (Book 2 of 3)

Daredevil Hotties (Book 2 of 3) – DANCE WITH THE DEVIL

All Rights Reserved

15CVR - Dance With The Devil

SYNOPSIS:

Fixing a broken heart ang drama ni Colton Lee nang dumating sa buhay niya si Ayana. Nakasuot ng pink bunny costume ang chubby na babae nang kumatok sa kanyang pinto, at buong tapang na nagdeklara ng pag-ibig sa kanya.
Hindi niya iyon tinanggap, ngunit dahil sa guilt ay ginawa niyang goal sa buhay ang tulungan itong pumayat at mahanap ang lalaking nararapat para rito.
Akala niya ay sapat na ang maging si Kupido slash gym instructor slash dietitian para rito, subalit bakit nang pumayat na ang dalaga at magpapakasal na ito ay tila hindi siya masaya? Then it hit him, mahal na niya si Ayana!
Ngayon ay gagawin niya ang lahat para muling makuha ang pag-ibig ng babaeng bumihag sa sugatan niyang puso kesehodang guluhin niya ang engagement party nito.

TEASER:

Nanlalagkit na si Ayana dahil sa pawis na humalo sa kanyang makapal na makeup. Pinagpapawisan siya nang malapot dahil sa sobrang nerbyos. Dinukot niya ang panyo na inipit niya sa kanyang maiksing palda at marahang dinampi-dampi iyon sa mukha bago marahang kumatok sa pinto ng silid ni Colton.
“Sandali,” tugon ng binata mula sa loob ng kuwarto.
Nagrigodon ang puso niya nang marinig ang baritonong tinig ng binata. Lalo siyang pinagpawisan. Gusto nang tumalilis ng mga paa niya palayo, subalit nanaig ang dikta ng kanyang pasaway na puso.
“A-Ayana, ikaw ba ’yan?” bulalas ng lalaki na parang nakakita ng multo. Nanlalaki ang mga mata nitong titig na titig sa kanya. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago malakas na napasipol. “Good Lord, what got into you?”
Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag dito, sa halip ay tinalon niya ang binata at pinagkrus ang mga binti paikot sa baywang nito. Nakaangkla naman ang mga kamay niya sa batok ni Colton habang pinaliliguan niya ng halik ang guwapong mukha nito.
Hindi nito napaghandaan ang ginawa niya at ang bigat na bigla nitong sinalo. Tuloy ay nawalan ito ng panimbang at bumagsak sa sahig kasama siya. Nakita niyang napaigik ito sa sakit.
“Hala! Colton, are you all right?” nag-aalala niyang tanong sa binata.
Nakangiwi pa rin ito nang tapunan siya ng tingin. “Can you please get off me first? Masyado kang mabigat.”
Noon niya lang na-realize ang hitsura nila. Nakahiga ito sa sahig at siya naman ay nakaupo pa rin sa kandungan nito. Napapahiyang mabilis siyang tumayo at tumabi. “I’m really, really, really sorry, Colton,” hinging-paumanhin niya habang nginangatngat ang maiksing kuko sa kanyang hinlalaki.
Hirap na hirap itong tumayo, sapo pa rin nito ang pigi. “Ouch! That sure hurts, Ayana. Ano ba ang pumasok diyan sa isip mo? At bakit ganyan ang suot mo?” Hindi naman ito mukhang galit. Mas mukha itong nahihindik sa tingin niya.
Napayuko siya dahil sa labis na hiya. Hindi niya masalubong ang nagtatanong na mga mata ng kausap. Nag-iinit na ang sulok ng kanyang mga mata at alam niyang hindi magtatagal ay babagsak na ang naiipong luha. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Colton sa magkabila niyang balikat.
“Tell me, Ayana. Bakit mo ginawa ang mga ginawa mo at bakit ganyan ang suot mo? That’s not even cute,” seryoso nitong sabi.
Lalong nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto na niyang pumalahaw ng iyak. Hindi man lang pala ito nagagandahan sa costume niya. Well, sukol na rin lang siya ay bakit hindi pa siya aamin? Ilang ulit din siyang napalunok bago niya nakuhang ibuka ang mga labi.
“Y-you said you want variety, so I am giving it to you. G-gusto kong ma-impress ka sa ’kin. Gusto kitang bawiin kay Yannie, that whore.” Pahapyaw niyang sinulyapan ang binata bago nagpatuloy. “Hindi naman talaga siya iyong nagte-text sa ’yo, eh. It was me. I hired her to play the part nang mag-demand kang makipagkita sa ’kin since pangalan at description niya ang sinabi ko sa ’yo. Natakot kasi akong hindi ka na mag-reply sa mga messages ko kapag nalaman mo kung sino talaga ang mystery texter mo.” Hindi niya alam kung paanong lumabas ang mga salitang iyon nang hindi masyadong gumagalaw ang labi niya.
“What variety? Oh, damn! Ikaw ang nagpapadala sa ’kin ng messages?”
“S-sorry, Colton. Tinamaan lang talaga ako sa ’yo,” prangka niyang pag-amin sa nilalaman ng damdamin. Her eyes fixed on the floor, hindi niya matingnan ang binata. His chinky eyes seemed a lot smaller than usual. Naniningkit ang mga iyon na tila nais basahin ang nilalaman ng isipan niya.
Colton groaned, sabay hagod palikod sa buhok. “Are you in love with me, Ayana?”
Kiming tango ang sagot niya sa binata. Narinig niya ang malakas na pagbuga nito ng hangin.
“Listen, you are not in love with me. Most probably than not, infatuated ka lang sa ’kin.”
“Gusto mo bang paniwalaan ko na hindi kita mahal para huwag akong masaktan dahil ang totoo’y walang katugon ang pag-ibig ko sa ’yo? Dahil ba mataba ako? Dahil hindi ako ang tipong p’wede mong i-show off sa mga kaibigan at kakilala mo?” mapait niyang tanong. Her world suddenly turned all dark and gray.
“I love you, Ayana, bilang nakababatang kapatid. You’re the sister I never had. And your body size has got nothing to do with my feelings. Hindi ’yan ang dahilan kung bakit hindi ko kayang tugunin ang nararamdaman mo para sa ’kin.” Sandaling patlang. “Ayana, I am in love with someone else,” pag-amin nito.
Nakagat niya ang labi upang pigilin ang pag-iyak, pero hindi rin iyon nakatulong sapagkat naramdaman niya ang mainit na likidong masaganang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tila papel na nilalamukos ang puso niya.

 (c) Bookware Publishing Corporation
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: