Stalking The Devil – Daredevil Hotties (Book 3 of 3)

Daredevil Hotties (Book 3 of 3) – STALKING THE DEVIL

All Rights Reserved

16CVR - Stalking The Devil

SYNOPSIS:

Renowned international playboy Joe de Hugo was a non-committal guy. Para sa kanya, isang malaking playground lang ang buhay at ang mga babae ay nilikha upang maging playmates niya. He adored women except for one―si Cheyenne. Bakit ba mainit ang dugo niya sa dalaga?
Cheyenne Gonzalo was Joe’s biggest fan. She was head over heels in love with him, kaya nang minsang magkrus ang landas nila ay hindi na niya ito tinantanan. She kept on following him around at nag-disguise pa siya bilang isang lalaki para lamang mapalapit sa binata.
Hanggang kailan kaya niya panindigan ang pagpapanggap kung sa tuwing magkakalapit sila ni Joe ay matindi ang pagnanais niyang yakapin ito at pugpugin ng halik?l

TEASER:

Pagkababa ng pinsan ay kaagad pinaharurot ni Cheyenne ang kanyang sasakyan.
“Babalian ko talaga ng buto ang ungas na iyon!”
Malapit na siya sa bandang puwit ng motorsiklo nang biglang nag-switch sa green ang traffic light. Tumalilis kaagad palayo ang Ducati, pero mabilis ang mga reflexes niya at kaagad niyang pinatakbo ang kotse. Susundan niya talaga ang gagong driver na iyon. Muntik na silang madisgrasya nito, pero hindi man lang ito tumigil para humingi ng dispensa o kaya ay tingnan kung ayos lang ba ang lagay nila.
Pumasok ang motorsiklo sa isang exclusive subdivision.
“Mayaman pala ang ungas kaya parang hari ng kalsada kung umasta. Puwes, kahit siya pa ang pinakamayamang Poncio Pilato sa buong mundo ay patitikimin ko pa rin siya ng ngitngit ko,” palatak niya.
Sumaludo ang lalaki sa guard bago tuluy-tuloy na pumasok. Nang siya naman ang tumapat sa unipormadong bantay ay ginaya niya rin ang ginawa ng lalaki, subalit hindi man lang nito inalis ang nakaharang na kahoy sa main entrance bagkus ay nilapitan pa siya nito at inusisa.
“S’an po ang punta natin, Ma’am?”
“Sa bahay n’ong mamang nakamotorsiklo.”
Nagsalubong ang mga kilay ng guard, halatang hindi nagustuhan ang isinagot niya. “Sorry po, Ma’am, hindi po kayo puwedeng pumasok.”
“Ano? Bakit hindi? May atraso sa ’kin ang kulangot na ’yon!” hiyaw niya.
“Ma’am, huwag po kayong manggulo rito. Umalis na lang ho kayo nang maayos.”
“Ah, gan’un?” nakataas ang kilay niyang sagot. Bumaba siya ng kotse at hinarap ang guard. “Hindi talaga p’wede?” Umiling ito. “Ah, okay. Madali naman akong kausap, eh. Hindi pala puwede.” Umakto siyang kunwari ay lululan ng kotse, ngunit nang tumalikod ang lalaki ay mabilis siyang kumaripas ng takbo papasok ng subdivision.
“Hoy! Bumalik ka rito!” sigaw sa kanya ng guard.
Hindi niya ito nilingon. Nag-dirty finger lang siya. Alam niyang humahabol ito sa kanyang likuran, kaya nagkubli muna siya sa nadaanang mayayabong na halaman.
“Nasaan na iyon?” nagkakamot sa batok na tanong ng guard sa sarili.
Sandali muna niyang kinalimutang huminga. Itinakip niya ang kamay sa bibig at hindi gumalaw kahit na kaunti hangga’t hindi lumalayo ang guwardya.
“Whew! Umalis din sa wakas.” She exhaled roughly and stood up, sabay pagpag ng dumikit na mga damo sa kanyang damit at balat. Nagsimula siyang maglakad-lakad, sinisipat niya ang motorbike sa bawat maraanang bahay.
“Huli ka!” Napatalon siya sa tuwa nang matagpuan ang hinahanap. “’Sus, ang baba ng gate. Ang daling akyatin.” Itinaas niya sa balikat ang sleeves ng kanyang blouse. She tightened her grip on the metal gate and pulled herself upward. Mabilis siyang nakasampa sa itaas at pababa na sana nang may biglang nagsalita.
“Hey, what do you think you’re doing?”
Sa pagkabigla ay nawalan siya ng balanse at bumagsak sa semento. Napahiyaw siya sa sakit habang sapu-sapo ang puwit.
“Huwag kang umarte diyan, Miss!” iritadong sita sa kanya ng isang boses-lalaki.
Nagpanting ang tainga ni Cheyenne sa narinig. Sumikdo ang galit sa kanyang dibdib. Anak ng tipaklong! Maitim talaga ang budhi ng taong ’to! Naikuyom niya ang kamao habang nakatuon pa rin ang mga mata sa semento. Pag-angat niya ng ulo ay sabay ring umangat ang kamao niya at lumanding iyon sa mukha ng estranghero. Sapul ito sa kanang mata.
“’The f*ck!” sigaw ng lalaki. Tutop nito ang matang tinamaan ng suntok niya.
“Iyan ang bagay sa ’yo, gorilya ka! Buti nga iyan lang inabot mo. Gusto pa sana kitang tadyakan, eh!” bulyaw niya sa kaharap. Hindi niya mabistahan ang mukha nito dahil sapu-sapo nito ang mata, madilim ang lugar at isa pa’y napakatangkad nito sa taas na humigit anim na talampakan.
“What the f*ck is your problem, lady!” Dinaklot nito ang braso niya at hinila siya sa tabi ng wall mounted gate light.
“Aray! Bit…” Her jaw dropped. The light bathed the man’s face, making it possible for her to see his face clearly at hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Nag-tumbling at nag-split ang kanyang puso. “J-Joe!”

 (c) Bookware Publishing Corporation
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: