The Devil’s Game – Daredevil Hotties (Book 1 of 3)

Daredevil Hotties (Book 1 of 3) – THE DEVIL’S GAME

All Rights Reserved

14CVR - The Devil's Game

SYNOPSIS:

Yuri Miyamoto was branded as the cold-hearted devil―stern and ruthless. Nakukuha niya ang lahat ng gusto at wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang modelong si Tamika Samaniego. Ito ang tanging babaeng tumanggi sa kanya.
Dahil na-challenge, kinulit niya nang kinulit ang dalaga. Willing siyang gawin ang lahat, mahulog lang ito sa kanya. They started playing games, pero siya rin ang nahulog sa sariling laro. Minahal niya ito at desidido siyang makuha hindi lang ang katawan ni Tammie kundi maging ang puso nito. Pero tila takot itong mahalin siya.
Hanggang sa matuklasan niya ang koneksyon ni Tamika sa dati niyang konserbatibo at mukhang manang na nurse….

TEASER:

Pumiksi si Tammie at marahas na nilingon si Yuri. “Stop flirting with me. Nag-aaksaya ka lang ng panahon because you’re not my type,” madiin niyang bigkas. Her eyes slanted in rage.
Nakakaloko itong tumawa. “Oh, yeah? Prove it,” hamon nito.
Naikuyom niya ang mga kamay. Nanggigigil siya at gusto niyang kalmutin ang mukha nito. She was absolutely cheesed off with his annoying words. For a moment, nais niyang murahin ito but would it do her any good? Siya lang ang lalabas na masama, na walang pinag-aralan. Aalis na sana siya nang muli itong magsalita.
“What, cat got your tongue? Nas’an na ang tapang mo ngayon?”
“You know what, you really are an asshole,” maanghang niyang balik. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. The look on her face was screaming, I wanted to retch, pig!
“What proof do you need?”
“That’s my little cat. Now, let’s play a game.”
“I don’t have time to waste on your stupid games. Ano’ng gusto mong gawin ko para patunayan sa ’yo na hindi ikaw ang tipo ko? That I wouldn’t sleep with you even if you were the last man on earth!”
Yuri’s lips curved into a sardonic grin. Inilagay pa nito ang dalawang daliri sa ilalim ng baba at hinimas-himas ang parteng iyon. “I’m afraid you have to play my game. This way ay mapapatunayan mo sa akin kung nagsasabi ka nga ng totoo.”
Nakagat niya ang labi sa pagpipigil na mabulyawan ang kausap. “Whatever! Fine, let’s play your damn stupid game and get this done and over with.” Padabog siyang naupo sa stool na katabi nito.
“Look at me, Tammie.” Inabot nito ang baba niya at pilit siyang pinaharap dito.
Tinampal niya ang kamay nito. “Don’t touch me! And please, it’s Tamika, not Tammie.”
Marahan itong natawa. It was just a brief, spasmodic laugh ngunit nagdulot iyon ng kiliti sa kanyang puso. Pakiwari niya ay nag-inflate ang kanyang dibdib at nag-deflate naman ang inis at galit niya para sa lalaki.
“All right, so let us play Resist Me Game. I seduce you, you resist. That simple. Don’t show any signs that you like what I’m doing. Kapag nag-react ka, say… moan, pull my hair, and stuff like that, kailangang inumin mong straight ang isang basong alak. Same goes for me. Five attempts for each of us. Sa huli, kung marami ang puntos ko kaysa sa ’yo that would only mean na type mo talaga ako.”
“What! That’s absurdity. Isang malaking kabaliwan ’to. Look, I don’t even have to prove myself. Pakialam ko ba kung ano ang gusto mong isipin, the hell I care!” She pulled herself up at sinalubong ang mga titig ni Yuri. She was boiling with rage. Her irritation was thinly veiled when she saw how his lips twisted in mockery.
“I thought you’d say that,” makahulugan nitong saad. Nagsasayaw ang nakakalokong kislap sa mga mata nito. “Scotch on the rocks, please,” baling nito sa bartender at hindi na siya pinansin na animo isa siyang bula na bigla na lamang naglaho sa paningin nito.
Hindi makaalis sa kinatatayuan ang dalaga. Her fists were tightly clenched. Naniningkit ang mga mata niya. Dapat ay wala na siyang pakialam kung anuman ang isipin nito, but for some unknown reasons ay mahalaga para sa kanya ang mapatunayan ang sarili sa binata.
“Amaretto-Cranberry Kiss, please,” aniya sa bartender at muling naupo sa tabi nito. Sinadya pa niyang idaiti ang balat sa braso. Sa peripheral view niya ay nakita niyang tinitigan siya ni Yuri ngunit hindi niya ito nilingon, hinintay niya munang mai-serve ang in-order niyang inumin saka niya binalingan ang katabi.
Nakaplaster na sa mga labi niya ang pinaka-seductive niyang ngiti. Her eyelids looked heavy at bahagyang nakaawang bibig niya. She sexily licked her upper lip habang magkahugpong ang mga mata nila. She dipped her french-manicured index finger into the sweet liquor pagkatapos ay dinala ito sa bibig and stuck out her tongue to lick off the alcohol.
Gumalaw ang Adam’s apple ng binata. His eyes fixated on her tongue. “Oh God,” nanulas sa labi nito. Itinaas nito ang mga kamay para hawakan siya pero mabilis siyang umiwas.
She grinned. “One point for me, Honey. Your turn.”
“Ah, so you’re playing my game, ha.” Lust was written all over his face. Kinuha nito ang baso ng alak at inisang lagok ang laman niyon. Sandali nitong kinausap ang bartender bago walang babalang hinapit ang baywang niya.
She gasped aloud, hindi niya napaghandaan ang atakeng iyon ng binata. Binalot siya ng uneasiness. Biglang-bigla ay gusto niyang pagsisihan kung bakit isinuob niya ang sarili sa laro nito. It was clearly his game. The man was a womanizer of the highest calibre, kaya walang dudang eksperto ito sa larangan ng pang-aakit. Indeed, carnal seduction took a human form in Yuri Miyamoto.
“Y-Yuri—”

 (c) Bookware Publishing Corporation
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: