Will You Remarry Me (Wedding Disasters Book 2)

All Rights Reserved.

TEASER

 Pumuwesto si Tasha sa isang sulok sa likod ng steel shelf. Isinandal niya ang likod sa malamig na pader saka dumausdos pababa. She pulled her knees toward her chest. Mahabang sandali ang lumipas bago siya nakarinig ng papalapit na mga yabag.
     Napatuwid siya ng upo. Natutop niya ang bibig nang umawang ang pinto. Kasabay niyon ay mariin niyang naipikit ang mga mata dahil sa biglang pagkalat ng liwanag. Pagmulat niya ay madilim na uli at sarado na ang pinto, subalit may naririnig siyang marahang paghugot at pagbuga ng hangin sa loob ng silid na iyon.
     Si Connor!
     Kabadung-kabado siya. She could hear the loud whooshing of blood in her arteries. Tila sasabog iyon pero kailangan niyang gumalaw.
     Humugot siya ng malalim na paghinga saka itinulak ang sarili patayo. Hindi niya mawari kung paano siya nakalapit sa lalaki nang hindi nabubuwal, but being only inches away from him felt so intoxicating and his scent was bruising her sane mind.
     Idinantay ni Tasha ang kamay sa balikat ng binata. Bigla itong nanigas at marahas na lumingon sa gawi niya. Hindi niya maaninag ang hitsura nito. His face was heavily shadowed.
     “Connor…” mahina niyang tawag sa pangalan nito.
     Hindi ito sumagot. She could only hear his labored breathing. Pinisil niya ang balikat ng binata at doon lang ito gumalaw. Pumulupot ang braso nito sa baywang niya at pinagdikit nito ang mga noo nila, making the scent of alcohol almost tangible in the air he was breathing out.
     Amoy beer pero bakit ang bango-bango pa rin? sa loob-loob niya.
     Dapat ay maalarma na si Tasha sa kaalamang nakainom ito, pero tila walang pakialam sa bagay na iyon ang puso at utak niya. Their close facial proximity made her breathless and incapable of thinking. Nanuyo ang tubig sa sistema niya dahil sa sobrang lapit ng mga katawan nila sa isa’t isa.
     She inhaled sharply when he bent his head and teased the tip of her ear. He was kissing and electrifying her skin to impossible level. Bumigay ang mga tuhod niya at nagmistula siyang yelong natunaw sa mga bisig ng binata.
     He immediately sensed what was going on with her body. Isinandal siya nito sa steel shelf. Kaagad siyang kumapit sa malamig na bakal na nakadikit sa likod niya upang asistihan ang nanghihina niyang mga tuhod habang nakaharap sa lalaking patuloy ang pananaliksik ng bibig sa kanyang leeg, pisngi, at tainga.
     His hand slid right under her thigh, grabbed and anchored it excitably to his pelvis. He thrust his hips toward her, whilst his mouth continued on sucking her skin roughly and leaving a tinge of pain. It excited her more and blew her mind into pieces. Hindi pa man nag-iisa ang mga katawan nila ay windang na windang na ang buong sistema ni Tasha.
     Naglambitin siya sa leeg nito at kusang nanalakay ang mga labi niya sa bibig nito. She kissed him and he kissed her back, pulling her hair back to give him better access to her lips. Tinanggal nito ang maskara niya at walang ingat na tinapon sa paanan nila pagkatapos ay muli siyang hinagkan.
     Tasha’s body was already pulsating intensely. Pakiramdam niya ay dinapuan siya ng forty-degree Celsius na lagnat. She was, by now, convulsing in pleasure.
     “Connor!” ungol niya.
     Natigilan ang lalaki. Saglit itong hindi gumalaw at tila may kung anong iniisip. Kapagkuwa’y inilayo nito ang katawan sa kanya kasabay ng sunud-sunod na pagbuga ng hangin. Naalarma siya at mabilis itong muling hinila padikit sa katawan niya.
     “Please don’t go…” samo niya.
     “But I’m not Connor,” derecho nitong hayag.
     Tasha felt like blood left her face. Hindi siya makagalaw sa sinabing iyon ng lalaki. Kung hindi ito si Connor, sino ito?

(c) Bookware

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: