You May Kiss the Dark Bride (Wedding Disasters Book 3)

All Rights Reserved.

TEASER

T-shaped ang entabladong ini-set-up sa loob ng malawak na covered court. Napapalibutan iyon ng mga stainless steel chairs. Nobenta porsyento ay okupado na ng mga estudyante, guests at administrative staff. Nakaabang na ang mga ito sa pagrampa nila.
     Nang lumabas ang unang kalahok ay binalot kaagad ng masigabong palakpakan ang lugar. Imposibleng hindi pagkat ito ang presidente ngStudent Government Council. Kumabog tuloy ang dibdib ni Pippa. Wala siyang kaibigan at hindi siya sikat.
     Nobody, iyon siya. Nobody na weirdo at pinag-aaksayahan lang ng pangalawang tingin dahil sa kakaibang pananamit niya.
     “Ikaw na,” tapik ng babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Nakataas ang kilay nito. Mukha itong kontrabida sa pelikula na may magandang mukha. Tiningnan pa si Pippa mula ulo hanggang paa na sadyang nagpainit sa ulo niya.
     Ipinaling niya ang ulo sa ibang direksyon at huminga nang malalim. Hindi niya gustong humarap sa disciplinary officer ng school dahil sa pakikipag-away.
     Umakyat siya ng stage at nagsimulang maglakad. Sanay na siya roon, subalit halos tunawin siya ng nakaiilang na katahimikang sumalubong sa kanya hustong tumapak ang paa niya sa stage.
     She felt intimidated and awkward.
     Hindi tuloy maituwid ni Pippa ang paglalakad. Then there came a loud bang. Siya ang lumikha niyon. Bumagsak siya sa gilid ng stage at nadaganan ang estrangherang nanonood. Dumulas palikod ang silyang inuupuan nito at bumagsak sila sa sahig. Siya ang nasa ibabaw ng babae.
     Napasinghap ang lahat. Nanghaba ang mga leeg at nag-usyuso. Hiyang-hiya siya. Hindi niya makuhang tumayo. Ramdam niya ang pagpasag ng taong nasa ilalim niya, pero hindi niya ito matingnan.
     “Miss, are you okay? Bruises, scratches?” tanong ni Jigger.
     Napakurap-kurap si Pippa. Ang inisyal niyang napagtuunan ng pansin ay ang pagbukas-sara ng mga labi nito.
     God, perfect pair of lips…
     Hindi pa siya nahahagkan sa tanang buhay niya at ni isang segundo ay hindi pa sumagi sa kanyang isip ang ideyang mahalikan ng lalaki… ngayon pa lang. And it felt really odd, para sa katulad niyang hindi kayang dikdikin ng martilyo ang puso niyang tila kasintigas na ng bato.
     Well, news flash, Pippa! You’re still as normal as the next woman inside this court! hiyaw ng maliit na tinig sa likod ng utak niya.
     “Miss, you okay?” ulit ni Jigger.
     Totoong nag-aalala ito. Tila hinaplos ang puso niya. Hindi naman pala ito masamang tao kagaya ng iniisip niya kanina.
     “Ayos lang. Medyo masakit lang ang—”
     “No, I’m not okay! Get her off me—”
     Magkasabay pa silang tumugon ng babaeng nasa ilalim niya. Muli itong nagpumiglas kaya nanigas ang kanyang katawan. Her neck became so stiff she could not move it. Hindi yata siya ang kausap ng lalaki.
     Kumurba ang malapad na ngisi sa mga labi ni Jigger, hinagod nito palikod ang tumatabing na bangs sa tapat ng mga mata. “You’re so cute, pero siya ang kausap ko. Uhm… could you please get off her first? Your weight is killing her.”
     Napahiya si Pippa. Nagmadali siyang tumayo at itinulak ang binata. “Bastos ka!”
     “What the hell did I do?” gulat nitong tanong. Nagsisimulang kumalat ang inis sa guwapo nitong mukha.
     Wala siyang pakialam. Ano ngayon kung nagsisimula na itong mainis?
     “Ang sama mong magsalita! Parang pinalalabas mong mataba ako. Na mabigat ako!” hiyaw niya.
     “What? Wala akong sinasabing ganyan. And even if I did, hindi ka dapat ma-offend.” His eyes skated up and down her body. “Wild guess, sixty kilos, yes? Or heavier?”
     Nag-usok ang kanyang ilong. Inabot ni Pippa ang kanyang itim na sapatos at hinambalos ang lalaki sa balikat. Nag-iwan iyon ng hugis-sapatos na alikabok sa t-shirt nito na kaagad nitong pinagpag, sabay atras.
     “Ang kapal ng mukha mo! Ako, mataba? Ni wala nga akong excess flesh o mantika sa katawan!” asik niya rito, sabay hakbang pasulong.
     Totoo naman iyon. Being fat was totally out of the question. Dahil alam niyang hindi siya overweight. Hindi niya masasabing payat siya. Tama lang ang kanyang timbang.
     “Ow?” Tinapunan ni Jigger ng mabilis na tingin ang may kalakihan niyang dibdib. Pumaskil ang nakakalokong ngisi sa bibig nito. “Because that is heavy,” he sneered.
     Her nose flared. Pakiwari g dalaga ay umusok ang talampakan niya. “Bastos ka ngang talaga! Bakit mo sinisipat ang dibdib ko, ha? ’Tsaka hindi ’to mabigat, sakto lang!” sikmat niya rito. Kasabay niyon ay itinakip niya ang mga braso sa tapat ng dibdib.
     “Malisyosa ka. Sinabi ko bang ang dibdib mo ang mabigat?”
     “You said it’s heavy!” she screeched. Naglitawan ang mga litid niya sa leeg.
     “Yes, your bone structure is heavy.”
     Sumingit ang isang malakas na hagikgik sa background at sinundan iyon ng walang humpay na tawanan. Natameme si Pippa. She looked around. Saka niya lang uli naalalang marami nga palang tao sa paligid. Nag-unahan sa pag-akyat sa pisngi niya ang init.
     “Buwisit ka! Maghintay ka lang, babawian kita!”

(c) Bookware

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
Marc Vincent

Short stories about adventure, love, and fantasy.

Tagalog Online Pocketbook

The leading source of online pinoy stories

Diaries of a Romance Writer

I am Autumn Castillo and Dana Rivera of My Special Valentine Philippines Pocketbooks, Bookware Publishing Corporation. These are my musings. A pocket of stories. Good reads.

Sharon Rose

Life May Not Be Beautiful But It Is Interesting

Cassandra Victoria

my thoughts in words ;)

WiP [Work in Progress]

ramblings and random thoughts of a Filipino author

Jaimie_lei

...simply me...

kriss dela roca

contemplations, meditations, deliberations, and reflections of a romance storywriter

Ingrid de la Torre

Romantikang Nobelista

%d bloggers like this: